Rólunk

Az Alapítvány célja, közhasznú tevékenységei

Az Alapítvány célja Sri Chinmoy spirituális mester filozófiájának terjesztése, illetve megvalósítása. Ez a filozófia a keleti belső békét a nyugati külső dinamikával összekovácsolva egy új spirituális életmód létrehozását mondja ki. Így az Alapítvány célja: a meditáció ingyenes tanítása (előadások, kurzusok), a békét szolgáló tevékenységek anyagi támogatása (ingyenes békekoncertek, békefutások, stb.), a sportot, különösképpen a futást népszerűsítő rendezvények és szervezetek támogatása, Sri Chinmoy könyveinek, zenéjének, festményeinek megvalósításainak terjesztése egy erős gazdasági alap létrehozásával, ezen célok pénzügyi megvalósításának érdekében, vállalkozási tevékenységekkel.

Az Alapítvány, céljának elérése érdekében

a.)   a kölcsönösség alapján kapcsolatot tart és együttműködik hasonló célú alapítványokkal és mindazon szervezetekkel, amelyek az alapítványi célhoz hasonló feladatokkal foglalkoznak, legyenek azok akár belföldiek, akár külföldiek vagy nemzetközi szervezetek,

b.)   minden lehetősége szerinti módon gondoskodik az Alapítvány vagyonának gyarapításáról.

c.)   a feladatai ellátásához szükséges szervezeteket létrehozza és működteti.

d.)   egyéb, a cél megvalósításához szükséges feladatokat lát el.

 

A 2011. évi CLXXV. tv. (továbbiakban: Civil tv.) figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:

-       a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§ c) és e) pontja alapján: sportot, különösképpen a futást népszerűsítő rendezvények és szervezetek támogatása útján elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését, az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a fogyatékosok sportját;

-       a meditáció ingyenes tanítása, a békét szolgáló tevékenységek anyagi támogatása nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés útján közhasznú tevékenysége keretében ellátja a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 1. § (2) bekezdésében meghatározott köznevelés közszolgálati feladatot, amely a felnövekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az állam biztosítja;

-       a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a)-b) alapján Sri Chinmoy eszméinek terjesztése, erős gazdasági alap létrehozása útján a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának; művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése;

-       Sri Chinmoy könyveinek, zenéjének, festményeinek megvalósításainak terjesztése, továbbá vállalkozási tevékenységek útján az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 3. § (1) alapján: az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése;

-       Sri Chinmoy eszméinek terjesztése útján a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1) a nemzetiségi/ társadalmi/ gazdasági szervezetek, egyházak, állampolgárok kulturális örökség védelmi közfeladatai.

 

A Civil tv. 34. § (1) bekezdése figyelembevételével az Alapítvány  

-       nem zárja ki, hogy amennyiben tagsággal rendelkezik, tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból;

-       gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

-       gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;

-       közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

DOKUMENTUMOK:

beszámoló és közhasznúsági_2013

beszámoló és közhasznúsági melléklet_2012

12KOZ